Diensten

De dienstverlening van VOA&C richt zich op zowel het strategisch als tactisch/operationeel ondersteunen van ondernemer(s), directie of management. 

Strategisch:

Afhankelijk van de behoeften van u als ondernemer of van uw medewerkers kunnen trainingen en/of coaching activiteiten verzorgd worden die er toe doen. Geen training of coaching die niet ‘beklijft’. Door dicht bij de doelen van de ontwikkelbehoefte te blijven, hier concrete afspraken over te maken en de implementatie en borging van het geleerde blijvend te bewaken. Het programma wordt afgestemd met u als opdrachtgever zodat het aansluit op de doelen van de organisatie en/of de afdeling c.q. het team.

Het is voor een ondernemer belangrijk om de koers bepaald te hebben, waar wilt u over bijvoorbeeld 3 tot 5 jaar staan met uw bedrijf? Weet u wat u en uw medewerkers allemaal moeten kunnen en doen om die doelen te bereiken? Veelal worden wel de financiële doelen bepaald maar wordt voorbijgegaan aan ‘HOE’ deze doelen bereikt kunnen c.q. moeten worden en ‘Wat’ er dan allemaal voor nodig is om dat te realiseren.Na afloop van deze begeleiding heeft u helder de doelstellingen geformuleerd, weet u wat u en uw medewerkers moeten doen om deze doelen te realiseren, weet u welke middelen u nodig heeft, etc. Dit wordt geen dik boekwerk maar een handzaam plan.Kortom: naast het financiële plan weet u ook wat er moet gebeuren op de andere bedrijfsvoeringgebieden die er voor zorgen dat uw klanten tevreden zijn en uw rendement goed is!

U weet dat uw bedrijf beter kan renderen maar u weet niet (precies) waar die rendementsverbeteringen te realiseren zijn. Hiervoor is een objectieve doorlichting nodig. Deze doorlichting bestaat uit zowel een financiële als operationele doorlichting. Wij nemen uw cijfers door, hoe zit het met de opbrengsten en de uitgaven, wordt er sterk afgeweken van de gemiddelden uit uw branche, etc.

De operationele doorlichting bestaat uit het één of 2 dagen meelopen in de operatie van uw organisatie. Wat gebeurt er? Hoe handelen uw medewerkers? Hoe reageren uw klanten? Naast observeren worden er ook korte gesprekken gevoerd met zowel medewerkers als klanten. Al deze gegevens worden verzameld en geanalyseerd. De uitkomsten van de doorlichting en analyse worden in een kort verslag weergegeven en met u besproken. Op basis van deze uitkomsten wordt bepaald waar en welke ondersteuning u nodig heeft. 

Hoe u structureel uw bedrijfsprestaties kunt verbeteren door uw medewerkers actief te betrekken.

Investors in People (IiP) helpt organisaties bij het bereiken van haar doelstellingen waarbij het streven is deze zelfs te overtreffen. Investors in People is gemaakt dóór ondernemers vóór ondernemers. De ontwikkelde methode leidt naar echte verbetering en ontwikkeling van de bedrijfsprestaties zonder nieuwe bureaucratie. De kern van de methode is het betrekken en ontwikkelen van alle medewerkers in de organisatie. Deze methode is toepasbaar voor alle organisaties, ongeacht de grootte of soort.

Wie de Investor in People aanpak met succes toepast en zich daar officieel op laat toetsen via het zogenaamde assessment, mag zich een erkende Investor in People organisatie noemen en zich daarmee extern profileren.

Het begeleidingstraject bestaat uit een adviestraject en, indien de organisatie dat wenst, uit een assessmenttraject. 

Het adviestraject bestaat uit:

  • een 0-meting met daaruit voortkomend een diagnoserapport met aanbevelingen
  • een actieplan
  • begeleiding bij het uitvoeren van de acties uit het actieplan
  • voorbereiding op het eventuele assessment.

Yttje Visser is zowel officieel erkend IiP-adviseur als erkend IiP-assessor.

Is uw organisatie zo gegroeid dat het belangrijk wordt dat er meer samenhang in de onderlinge processen gaat ontstaan? Of bemerkt u dat de processen niet efficiënt zijn omdat er bijvoorbeeld dubbele werkzaamheden uitgevoerd worden door medewerkers of u heeft veel faalkosten vanwege fouten? 

 

VOA&C kan u begeleiden bij het (opnieuw) in kaart brengen van de processen. Yttje is een gecertificeerd  Lean Six Sigma GreenBelt adviseur en daarnaast heeft zij een samenwerking met een organisatie die gespecialiseerd is op het vlak van Lean Six Sigma. 

 

Lean Six Sigma levert u processen op waarbij de klant centraal staat, prestaties verbeteren en flexibiliteit en betrouwbaarheid verhoogd worden. Een belangrijk onderdeel binnen deze methode is de betrokkenheid van de medewerkers zodat er draagvlak is voor de ontwikkeling en er een cultuur van continu verbeteren ontstaat. 

Tactisch / Operationeel:

VOA&C helpt organisaties de uitkomsten door te vertalen naar het tactische en operationele niveau. 

Het (meerjaren) bedrijfsplan is opgesteld voor de gehele organisatie maar nu is het belangrijk dat ook de medewerkers op afdelingsniveau weten welk bijdrage zij aan het geheel (moeten) gaan leveren om de doelstellingen te behalen. Per afdeling c.q. team wordt een afgeleide van het bedrijfsplan opgesteld. Wat gaan zij doen, dus wat zijn hun doelstellingen? Hoe gaan zij dat doen? Wat hebben zij daar dan voor nodig? Ook dit gaan we in kaart brengen. Net zoals we dat voor de organisatie in haar totaal hebben gedaan doen we dat nu voor de afdeling c.q. het team. Ook dit wordt een handzaam afdelingsplan en geen dik boekwerk.

Voor de individuele medewerkers is dan ook direct inzichtelijk te maken welke bijdragen zij gaan leveren en wat zij daar, ieder op zijn/haar eigen rol afgestemd, voor nodig heeft. Dit wordt een persoonlijk actie- of ontwikkelplan. 

In samenspraak met en op basis van de wensen van de opdrachtgever wordt vastgesteld welke externe projectmanagementactiviteiten nodig zijn. 

Ondersteuning bij het professionaliseren van het operationeel management wordt op basis van de behoefte bepaald. Dit kan zijn dat uw leidinggevende ondersteuning nodig heeft op een bepaald onderdeel omdat de kennis c.q. ervaring ontbreekt maar het kan ook bestaan uit het operationaliseren van het organisatiebeleid. Bijvoorbeeld ondersteuning bij het invoeren en borgen van de communicatiestructuur of personeelsmanagement. Maar ook het ontwikkelen en invoeren van een kwaliteitshandboek valt hier onder en zorgt er voor dat uw medewerkers te allen tijde weten hoe er in uw organisatie gewerkt wordt.

Afhankelijk van de behoeften van u als ondernemer of van uw medewerkers kunnen trainingen en/of coaching activiteiten verzorgd worden die er toe doen. Geen training of coaching die niet ‘beklijft’. Door dicht bij de doelen van de ontwikkelbehoefte te blijven, hier concrete afspraken over te maken en de implementatie en borging van het geleerde blijvend te bewaken. Het programma wordt afgestemd met u als opdrachtgever zodat het aansluit op de doelen van de organisatie en/of de afdeling c.q. het team. 

VOA&C heeft veel ervaring opgedaan bij diverse organisaties omtrent de diensten die zij levert. Enige voorbeelden daarvan treft u aan in het menu onder Projecten. 

VOA&C informeert u graag persoonlijk over reeds uitgevoerde projecten en gaat graag het gesprek met u aan om te bekijken of zij u kan helpen uw specifieke vraag(stuk) aan te pakken.